• Deelname vanaf 18 jaar
 • Duckrace Tiel - 17 september om 15:00 uur
 • Sponsor een badeendje voor € 2,75
 • Deelname vanaf 18 jaar
 • Duckrace Tiel - 17 september om 15:00 uur
 • Sponsor een badeendje voor € 2,75

Spelreglement - Duckrace Tiel

Artikel 1 Toepasselijkheid

Dit reglement is van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Ronde Tafel 35 Tiel (hierna te noemen: de Organisator) en personen die deelnemen aan de incidentele loterij “Duckrace Tiel” (hierna te noemen: deelnemers).

Artikel 2 Vergunning

Aan Organisator is op 24-08-2023 een incidentele kansspelvergunning verleend voor het organiseren van de Duckrace Tiel door de gemeente Tiel onder nummer D. den Hertog/1108076.

Artikel 3 Identiteit van de begunstigde

De Duckrace Tiel wordt georganiseerd door:
Ronde Tafel 35 Tiel
Rauwenhoflaan 4003DC Tiel
KVK-nummer: 30232245

Loten zijn vrijgesteld van BTW.

De netto-opbrengst van de Duckrace Tiel komt ten goede aan Jeugdfonds Sport & Cultuur in Tiel.

Artikel 4 Aantal loten en lotprijs

Gedurende de periode van 24-08-2023 tot en met 17-09-2023 worden er maximaal 5000 loten verkocht voor € 2,75 per lot.

Artikel 5 Deelname

 1. Loten kunnen worden gekocht: - duckrace-tiel.mylotify.com

  • tijdens verschillende evenementen.
 2. De deelnemer dient bij het kopen van een lot de volgende gegevens in te vullen: - Voornaam

  • Achternaam
  • E-mail
  • dd-mm-jjjj
  • Hoe vaak wil je meedoen?
  • payment_method
  • Aantal Eendjes:
  • opt_in_age
  • opt_in_terms
 3. Aan de Duckrace Tiel kan worden deelgenomen langs elektronische weg (iDEAL).

 4. Na volledige betaling wordt aan de deelnemer een e-mailbericht verstuurd met daarin het lotnummer waarmee hij/zij deelneemt aan de Duckrace Tiel.

 5. Deelname aan de Duckrace Tiel geschiedt uitsluitend op basis van de gegevens in de door Organisator gebruikte registratie- en administratiesystemen.

Artikel 6 Restitutie

Er kan slechts restitutie van de inleg plaatsvinden indien de deelnemer 48 uur voor de trekking een verzoek tot restitutie indient bij de Klantenservice van Organisator. Dit kan door een verzoek in te dienen via info@lotify.com.

Artikel 7 Prijzenpakket

 1. De trekkingen vinden plaats op de onderstaande data en de prijzen worden getrokken uit alle verkochte deelnamebewijzen.

 2. Per lotnummer kan maximaal één prijs worden gewonnen.

Prijzenpakket van de trekking van 17-09-2023 16:30 bestaat uit:

Prijs Aantal in prijzenpakket Waarde per prijs Totaal
Win een samsung 55” 4k smart tv bij duckrace tiel! 1 € 400,00 € 400,00
verwen jezelf met een permanente make-up ervaring bij reform clinics 1 € 275,00 € 275,00
Ga met social deal een weekend of midweek weg naar bijvoorbeeld duinrell waarde €250! 1 € 250,00 € 250,00
Ervaar een culinaire reis bij tiga - diner voor 2 met welkomstcocktail of flesje wijn! 1 € 100,00 € 100,00
Culinaire verwennerij bij tr3s tapasbar - diner voor 2 en een fles wijn t.w.v. €100! 1 € 100,00 € 100,00
Win een bon van €100 voor kookspullen bij kookwinkel oostendorp 1 € 100,00 € 100,00
geniet van een culinaire ervaring bij stroop en suiker restaurant in tiel! 1 € 100,00 € 100,00
Verbeter jezelf met een persoonlijke trainingssessie en op maat gemaakt plan bij revive! 1 € 75,00 € 75,00
Win een €50 cadeaubon bij kwebbelskindermode! 1 € 50,00 € 50,00
Geniet van een geheel verzorgde high tea voor 2 personen bij brasserie de hofhouding! 1 € 55,00 € 55,00
Verwen jezelf met een 2-personen high tea bij erik en haar 2 € 50,00 € 100,00
Ervaar onbeperkt genieten met een tegoedbon van €50 bij la cubanita - tapas eten in tiel! 1 € 50,00 € 50,00
Totalen: 13 € 1655,00

Artikel 8 Bekendmaking van de winnende lotnummers

 1. De Organisator maakt de winnende lotnummers van de Duckrace Tiel bekend door middel van publicatie van de trekkingsuitslag op duckrace-tiel.mylotify.com

 2. Aanwijzing van de winnaars vindt plaats te Leiden op de trekkingsdata door de trekkingscommissie onder toezicht en registratie van een notaris.

 3. Aan gepubliceerde, van de door de notaris geregistreerde afwijkende, uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Deelnemer dient zelf aan de hand van de bekendmaking van de winnende lotnummers te controleren of deelnemer een prijs heeft gewonnen.

Artikel 9 Verkrijgen en afhandeling van een prijs

 1. De winnaars van de prijzen ontvangen een persoonlijk bericht over de wijze van afhandeling/uitbetaling van de prijs en geschiedt op basis van de door deelnemer ingevulde gegevens (zie artikel 5).

Artikel 10 Minimum leeftijd

 1. Deelnemers aan de Duckrace Tiel dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn.

 2. Aan een minderjarige deelnemer die ten onrechte als meerderjarige aan de Duckrace Tiel heeft deelgenomen, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgekeerd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Niet of niet tijdige kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing heeft geen enkele invloed op de trekking van de loten en de toewijzing van de prijzen. Organisator is niet aansprakelijk in het geval de kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing de deelnemer niet of te laat heeft bereikt.

 2. Het risico van een niet tijdige of onvolledige betaling van de verschuldigde inleg voor het (de) desbetreffende loterij(en) berust bij de deelnemer. Organisator aanvaardt ter zake van voornoemde gevallen geen enkele vorm van aansprakelijkheid.

 3. Organisator is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van (uit)betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen ingeschakeld door de deelnemers.

 4. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beperkingen die aan deelname langs direct elektronische weg gesteld kunnen worden ten gevolge van de algemene voorwaarden of andersoortige bepalingen van partijen waarvan de deelnemer voor zijn deelname langs direct elektronische weg afhankelijk is, en welke door de deelnemer zelf zijn ingeschakeld.

 5. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitreiking van prijzen in natura.

 6. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Organisator niet aansprakelijk.

 7. Organisator is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van Organisator is -zelfs indien die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was-, die blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert, als ook, voor zover hierin nog niet begrepen, oorlog, dreiging van oorlog, oproer, opstand, stakingen, transportproblemen, brand, natuurrampen en ernstige storingen in de zaken van de Organisator of de door haar ingeschakelde personen of bedrijven.

Artikel 12 Klachten

Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunnen worden gericht aan Ronde Tafel 35 Tiel via info@lotify.com.

Artikel 13 Algemene bepalingen

 1. Deelname aan de Duckrace Tiel betekent instemming met dit reglement.

 2. Over de gewonnen prijzen zijn de winnaars geen kansspelbelasting verschuldigd. Organisator neemt, indien van toepassing, de kansspelbelasting voor haar rekening en draagt zorg voor tijdige aangifte en afdracht daarvan.

 3. Prijzen worden uitsluitend toegekend aan de winnaar en zijn niet overdraagbaar en inwisselbaar voor geld.

 4. Het recht op uitbetaling van een prijs vervalt na verloop van één jaar, aan te vangen na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden.

 5. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

 6. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot uitkering van prijzen over te gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

 7. Op de Duckrace Tiel is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de Duckrace Tiel voortvloeien worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te ’s Gravenhage.

 8. Kansspelen zijn vrijgesteld van BTW. Hieronder vallen ook de loterijen. BTW nr: NL860969629B01